3.4. Komputery

Panel ten służy do zarządzania komputerami i umożliwia: przeglądanie listy komputerów, wyszukiwanie, dodawanie nowych lub usuwanie już wpisanych do bazy komputerów, a także podgląd i zmianę informacji o nich.

3.4.1. Lista

Lista komputerów, ta która pokazuje się po wejściu do panelu 'Komputery'. obejmuje wszystkie komputery w bazie. Można ją sortować klikając na nazwie dowolnej kolumny. W każdym wierszu, po prawej stronie znajdują się ikony służące kolejno do: zmiany statusu komputera [Podłącz/Odłącz], zmiany statusu ostrzeżenia [Ostrzegaj/Nie ostrzegaj], usunięcia z bazy [Usuń], wywołania panelu edycyjnego [Edytuj] oraz wyświetlenia informacji szczegółowych na temat danego komputera [Informacje]. Do panelu informacyjnego, który jest zintegrowany z panelem informacji o właścicielu komputera można także przejść klikając na podświetlonym wierszu.

3.4.2. Nowy komputer

Tutaj dodaje się nowe komputery do bazy danych. W tym celu definiujemy nazwę komputera (składającą się z liter, cyfr, znaku podkreślenia lub myślnika), jego właściciela, adres IP, adres MAC oraz status. Przy polach na adresy IP i MAC znajdują się linki do paneli, w których można wybrać dostępny adres IP oraz znaleziony w sieci MAC. Po wpisaniu danych naciśnij "Zapisz". Przy wprowadzaniu danych dla wielu komputerów wygodnie jest zaznaczyć pole "Wywołaj ponownie..."

Notatka

Aby wyszukać komputery w swojej sieci możesz skorzystać z programu nbtscan. Jeśli jest on zainstalowany w systemie, po naciśnięciu 'Skanuj' zobaczysz listę znalezionych komputerów.

Notatka

Aby dodać komputer musisz mieć sieć i klienta, którym go przypiszesz.

3.4.3. Szukaj

Wyszukiwanie komputerów według zadanych kryteriów. Możesz podać całą lub fragment nazwy komputera oraz jego adresów IP i MAC.

3.4.4. Powiadomienia

Tutaj definiuje się treść wiadomości administracyjnych (powiadomień) dla klientów oraz włącza lub wyłącza je wybranym komputerom. Po lewej stronie znajduje się lista, na której komputery z włączonym powiadomieniem zaznaczone są kolorem czerwonym. Jeśli chcesz tylko zmienić/przypisać klientom treść powiadomienia, zaznacz odpowiednie komputery na liście i pozostaw puste pola 'Włącz' oraz 'Wyłącz'.

3.4.5. Raporty

Wyświetlenie list komputerów, w formacie przyjaznym dla drukarki z możliwością definiowania filtrów i sortowania podobnie jak na Liście.