3.5. Osprzęt sieciowy

W panelu przeznaczonym do ewidencji sprzętu zarządzamy strukturą sieci, urządzeniami typu switch, hub, router, serwer i połączeniami między nimi, a także przyłączonymi do nich komputerami. Każdemu urządzeniu można przypisać co najmniej jeden adres sieciowy.

3.5.1. Lista

Lista urządzeń zawiera ich nazwy i symbole, położenie i opis, a ponadto ilość dostępnych portów. Lista może być sortowana wg dowolnego parametru/kolumny. Kliknięcie na wybranym urządzeniu spowoduje wyświetlenie informacji szczegółowych o nim, gdzie możliwe jest definiowanie połączeń urządzeń i komputerów, adresów IP urządzenia oraz zamiana dwóch urządzeń.

3.5.2. Nowe urządzenie

Urządzenie sieciowe powinno posiadać unikalną nazwę. Pozostałe parametry tj. producent, model, nr seryjny, ilość portów, lokalizacja i opis są opcjonalne.

3.5.3. Szukaj

Wyszukiwanie urządzeń według zadanych kryteriów. Możesz podać całą lub fragment nazwy, adresów IP i MAC oraz innych danych.

3.5.4. Mapa

Generowanie graficznej mapy całej sieci, na podstawie danych z bazy LMS'a następuje po wybraniu opcji menu 'Mapa'. Możesz zdefiniować, które urządzenie jest nadrzędne w stosunku do pozostałych.

Notatka

Do wygenerowania mapy potrzebna jest wbudowana w PHP obsługa biblioteki graficznej GD lub Ming.

Aby wybrać typ mapy musisz skorzystać z opcji map_type z sekcji [phpui]. Ustaw "flash" jeśli używasz biblioteki Ming lub "gd" jeśli chcesz generować obrazki przy pomocy gdlib. Domyślnie (opcja nieustawiona) LMS spróbuje wykryć jaką bibliotekę masz dostępną w systemie, przy czym w pierwszej kolejności szuka możliwości wygenerowania mapy we flashu, a jak się to nie uda, to użyje GD.

Na mapie hosty wyłączone oznaczone są kolorem czarnym. Ikona z pytajnikiem oznacza, że dany komputer nie był jeszcze skanowany/włączony. Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy, korzystając z crona, uruchamiać skrypt skanujący. Na mapie komputer traktowany jest za włączony jeśli czas ostatniego pozytywnego skanowania nie jest starszy od zadanej wartości (domyślnie 600 sekund). Parametr ten określa się przy pomocy opcji lastonline_limit w sekcji [phpui] pliku konfiguracyjnego. Powyższe odnosi się również do urządzeń z tym, że status urządzenia określa się na podstawie statusu wszystkich jego adresów. Status komputerów jest także widoczny na liście komputerów.

Notatka

Do badania aktywności hostów można wykorzystać skrypt lms-fping lub demona lmsd.