Rozdział 6. LMS Daemon

Spis treści
6.1. Informacje podstawowe
6.1.1. Wymagania
6.1.2. Instalacja
6.1.3. Konfiguracja
6.1.4. Uruchomienie
6.2. Moduły
6.2.1. Lista dostępnych modułów
6.2.2. System
6.2.3. Payments
6.2.4. Notify
6.2.5. Ggnotify
6.2.6. Cutoff
6.2.7. Dhcp
6.2.8. Hostfile
6.2.9. Traffic
6.2.10. Tc (HTB)
6.2.11. Tc-new (HTB)
6.2.12. Dns
6.2.13. Ethers
6.2.14. Oident
6.2.15. Pinger
6.2.16. Parser
6.2.17. Ewx-pt
6.2.18. Ewx-stm
6.2.19. Ewx-stm-channels
6.3. T-Script
6.3.1. Wstęp
6.3.2. Składnia
6.3.3. Rozszerzenia
6.3.4. Przykładowe skrypty

6.1. Informacje podstawowe

Napisany w języku C program ma ułatwiać zarządzanie usługami. Sam demon odpowiada za uruchamianie odpowiednich modułów na żądanie użytkownika. Moduły natomiast, służą do tworzenia plików konfiguracyjnych na podstawie danych z bazy LMS'a oraz restartowania odpowiednich usług na serwerze. Spełniają także inne funkcje np. zbieranie statystyk, badanie aktywności hostów, naliczanie opłat, powiadamianie o zaległościach.

6.1.1. Wymagania

Oto lista rzeczy, które lmsd potrzebuje już na etapie kompilacji:

 • interfejs użytkownika LMS-UI

 • libmysqlclient (tj. pełnej instalacji MySQL'a lub odpowiedniego pakietu) lub libpq w przypadku bazy PostgreSQL

 • libdl (to w każdej dzisiejszej dystrybucji jest)

 • kompilator języka C (testowany na gcc-2.95.x i nowszych)

 • moduł ggnotify wymaga biblioteki libgadu i jej plików nagłówkowych

 • moduł parser wymaga pakietu bison w wersji 1.875 lub nowszej oraz pakietu flex

 • moduły ewx-* wymagają biblioteki net-snmp i jej plików nagłówkowych.

6.1.2. Instalacja

Przed kompilacją należy przy pomocy skryptu ./configure ustalić opcje przedstawione na poniższym listingu (w nawiasach podano wartości domyślne opcji):

 --help        pomoc
 --enable-debug0    logowanie zapytań SQL (wyłączone)
 --enable-debug1    logowanie zdarzeń (wyłączone)
 --with-pgsql     gdy korzystasz z bazy PostgreSQL (wyłączone)
 --with-mysql     gdy korzystasz z bazy MySQL (włączone)
 --prefix=PREFIX    docelowy katalog instalacyjny demona i modułów (/usr/local)
 --lmsbindir=DIR    docelowa lokalizacja binarki lmsd (PREFIX/lms/bin)
 --lmslibdir=DIR    docelowa lokalizacja modułów lmsd (PREFIX/lms/lib)
 --libdir=DIR     lokalizacja bibliotek bazy danych (/usr/lib)
 --incdir=DIR     lokalizacja plików nagłówkowych bazy danych (/usr/include)
 --inifile=FILE    plik konfiguracyjny - wyłącza konfigurację przez UI
Zatem wymagane jest określenie bazy z jakiej będziemy korzystać (-with-mysql lub -with-pgsql) oraz położenia bibliotek dostarczanych wraz z bazą (--incdir, --libdir). Możliwe jest zmuszenie demona do korzystania z plików konfiguracyjnych zamiast bazy danych. Nie jest możliwe używanie obu sposobów przechowywania konfiguracji, dlatego należy o tym zdecydować przed kompilacją.
# ./configure --with-pgsql --libdir=/usr/local/pgsql/lib --incdir=/usr/local/pgsql/include
Następnie kompilacja i instalacja (umieszczenie demona w katalogu określonym zmienną --prefix):
# make && make install
Skompilowane moduły (pliki z rozszerzeniem .so), znajdujące się w katalogu modules/nazwa_modułu zostają umieszczone w katalogu PREFIX/lms/lib, a główny program (lmsd) w katalogu PREFIX/lms/bin.

6.1.3. Konfiguracja

Całą konfigurację demona i modułów przeprowadza się przy pomocy LMS-UI w menu Konfiguracja -> Demon. Konfigurację modułów omówiono w osobnych rozdziałach ich dotyczących. Podstawowe parametry pracy demona i dane do połączenia z bazą danych podaje się jako opcje linii komend, zgodnie z poniższym listingiem:

--dbhost -h host[:port]  host na którym zainstalowana jest baza danych (domyślnie: 'localhost')
--dbname -d nazwa_bazy   nazwa bazy danych (domyślnie: 'lms')
--dbuser -u użytkownik   nazwa użytkownika bazy danych (domyślnie: 'lms')
--dbpass -p hasło     hasło do bazy danych (domyślnie: puste)
--hostname -H nazwa_hosta host, na którym działa demon. Domyślnie przyjmowana jest nazwa
              zwracana przez komendę hostname, ale można ją nadpisać. Nazwa
              ta musi zgadzać się z nazwą hosta podaną w konfiguracji hostów
--pidfile -P pid_file   pidfile where daemon write pid (default: none)
--ssl -s          wymusza bezpieczne połączenie z bazą danych (domyślnie: wyłączone)
--command -c polecenie   polecenie powłoki do wykonania przed każdym połączeniem z bazą 
              tzn. co minutę (domyślnie: puste)
--instance -i "instancja[ ...]" lista instancji (modułów) do przeładowania. Wszystkie pozostałe 
              zostaną pominięte
--reload -q        wykonuje przeładowanie i kończy pracę
--reload-all -r      wykonuje przeładowanie wszystkich instancji (także tych, które mają
              zdefiniowany crontab) i kończy pracę
--foreground -f      działa na pierwszym planie (nie forkuje się) 
--version -v        wyświetla wersję i prawa licencyjne
Opcje dostępu do bazy są także odczytywane ze zmiennych powłoki: LMSDBPASS, LMSDBNAME, LMSDBUSER, LMSDBHOST, LMSDBPORT.
Notatka

Lista instancji składa się z nazw instancji oddzielonych spacją. W nazwach instancji zawierających spacje należy zamienić je na znaki '\s', np. lmsd -i "moja\sinstancja".

Konfiguracja demona jest podzielona na hosty (umożliwiając osobne konfigurowanie i przeładowywanie demonów zainstalowanych na różnych komputerach/routerach) oraz sekcje konfiguracyjne nazwane instancjami.

Instancja oprócz parametrów konfiguracyjnych wybranego modułu zawiera opcje podstawowe, takie jak:

 • Nazwa

  Nazwa instancji unikalna w obrębie jednego hosta.

  Przykład: system

 • Priorytet

  Liczba określająca priorytet, czyli kolejność wykonania instancji. Instancja o najniższym numerze zostanie wykonana jako pierwsza.

  Przykład: 10

 • Moduł

  Nazwa pliku modułu (z rozszerzeniem lub bez). Jeśli nie podano ścieżki demon będzie szukał modułu w katalogu PREFIX/lms/lib, do którego trafiają moduły podczas "make install".

  Przykład: /usr/lib/system.so

 • Crontab

  Czas wykonania modułu określany w sposób podobny do używanego w programie crontab. Wszystkie dane muszą być numeryczne. Podany przykład spowoduje wykonywanie wybranej instancji co 5 minut, w godzinach od 8 do 18. Gdy opcja ta jest pusta instancja zostanie wykonana wyłącznie podczas przeładowania. Domyślnie: pusta.

  Przykład: */5 8-18 * * *

Jakakolwiek zmiana w konfiguracji nie wymaga restartu demona.

6.1.4. Uruchomienie

Program domyślnie działa w trybie demona. Wtedy przeładowanie konfiguracji i usług jest dokonywane na żądanie, przy użyciu menu 'Przeładowanie' w LMS-UI. Sprawdzenie żądania przeładowania oraz odczyt konfiguracji (w szczególności listy instancji i ich konfiguracji) następuje co minutę. Gdy demon wykryje żądanie wykonania reloadu, wywoła wszystkie włączone instancje. Instancje z podaną opcją 'crontab' zostaną wykonane o określonym tą opcją czasie.

Innym sposobem uruchomienia jest jednorazowy reload z wykorzystaniem opcji -q. Ten sposób najczęściej używany jest w celach testowych, a w połączeniu z opcją -i pozwala na wykonanie dowolnych instancji z pominięciem pozostałych zapisanych w bazie oraz bez względu na wartość opcji 'crontab' tych instancji.